OTO YIKAMAYA KADIN EL? DE?D?

11 Temmuz 2019 11:19
OTO YIKAMAYA KADIN EL? DE?D?

Eski?ehir’de 2 çocuk annesi Özlem ?nan, ço?unlukla erkeklerin çal??t??? sektörlerden biri olan oto y?kama i?inde, ?ehrin ilk ve tek kad?n oto y?kamac?s? olarak çal???yor. 

Sanayi bölgesinde bulunan bir oto y?kamac?da çal??an 36 ya??ndaki Özlem ?nan, yakla??k 6 y?ld?r araç temizli?i yap?yor. Di?er kad?nlardan farkl? olarak hem evde hem de oto y?kamac?da temizlik yapan ?nan, erkeklerin yapt??? i?leri kad?nlar?n da yapabilece?ini gösteriyor. Y?llar önce i? ararken arkada??n?n tavsiyesi ile oto y?kama sektörüne ad?m atan Özlem ?nan, i?ini severek yapt???n? söyledi. Kad?n eli de?di?inde i?in daha titiz oldu?unu ifade eden ?nan, "?? ar?yordum. Arkada??m?n yard?m?yla bu i?e girdim. Sonra bakt?m ho?uma gitti. Hiçbir bayan?n yapamayaca?? i? de?il. 2013 y?l?ndan beri bu i?i yap?yorum ve severek yap?yorum. Gayet memnunum. Mü?terilerim de çok memnun önemli olan mü?teriyi memnun etmek. Hayat?m böyle devam ediyor ve mutluyum. Özellikle bir bayan?n elinin de?mesi daha farkl? oluyor, daha titiz oluyor, herkes çok memnun temizlikten. Mü?terilerim nereye gidersem gideyim sürekli ar?yorlar" diye konu?tu. 
"Ev süpürmekle araba süpürmek çok farkl?" 
Evde yap?lan temizlik ile oto y?kamac?ya gelen araçlarda yapt??? temizli?in farkl? oldu?unu aktaran Özlem ?nan, "Evdeki temizlikle arabadaki temizlik çok fark ediyor. Evde iste?e göre hareket ediyorsun. Bir gün toz al?yorsun, bir gün alm?yorsun. Burada böyle bir ?ey yok ev süpürmekle araba süpürmek çok farkl?. Özellikle mü?teriler cam silmeye önem gösteriyor. Güzel temizlenmeye ve içerinin kokusunun güzel olmas?na mü?teri çok dikkat ediyor. Y?kaman?n haricinde birde detayl? temizlik yap?yorum. O daha farkl? bir sektör. Herkes kolay kolay yapam?yor. Tavan, koltuklar, gö?üs, bagaj, kap?lar ve lastiklere varana kadar temizliyoruz" ifadelerini kulland?. 
"Kad?n?n yapamayaca?? i? yok" 
Son olarak kad?nlara önerilerde bulunan Özlem ?nan, ?unlar? söyledi; 
"Gördü?üm kadar?yla di?er sektörlerde de bayanlar var. Kad?n?n yapamayaca?? i? yok. Yeter ki isteyin. Ben herkese tavsiye ederim. ?uan Eski?ehir’de bu i?i yapan tek kad?n benim. Ben çok seviyorum i?imi. Severek yapmaya devam ediyorum." 

Yorumlar (1) / Onay bekleyen (0)

Yorum Ekle

ali

12 Temmuz 2019 16:44
erkek ekmek yiyor da kad?n yemiyor mu. madem ki e?itlik var, her zeminde e?itiz.
konya bayan escort eskisehir bayan escort samsun bayan escort aydin bayan escort gaziantep bayan escort