Kesinleşmemiş veya Dava Aşamasında Bulunan Kamu Alacakları

28.09.2016 09:00

Kesinleşmemiş veya Dava Aşamasında Bulunan Kamu AlacaklarıKesinleşmemiş veya dava aşamasında bulunan kamu alacaklarının tahsilinde Kanunla getirilen kolaylıklara ve yararlanma şartlarına ilişkin düzenlemelere aşağıda yer verilmektedir.

Madde

Kesinleşmemiş veya Dava Aşamasındaki Alacaklar

Yapılacak Ödemeler

Silinen Alacaklar

3/1

Dava süresi geçmemiş veya ilk derece yargı merciindeki ikmalen, res’en, idarece tarh edilen vergiler/gümrük vergileri

- Vergilerin %50’si

- Yİ-ÜFE oranlı faiz

- vergilerin %50’si

- vergi cezaları, para cezalarının tümü

- gecikme zamları

-cezalara bağlı gecikme zamları

3/8

Uzlaşmaya başvurulmuş, günü gelmemiş veya uzlaşma sağlanamamış (dava süresi geçmemiş) alacaklar

- Vergilerin %50’si

- Yİ-ÜFE oranlı faiz

- vergilerin %50’si

- vergi cezaları, para cezalarının tümü

- gecikme zamları

-cezalara bağlı gecikme zamları

3/2-a

Bölge İdare veya Danıştay nezdinde temyiz süresi veya karar düzeltme süresi geçmemiş veya temyiz veya karar düzeltme aşamasındaki alacaklardan son yargı aşamasında terkin kararı bulunanlar

- Vergilerin %20’si

- Yİ-ÜFE oranlı faiz

- vergilerin %80’i

- vergi cezaları, para cezalarının tümü

- gecikme zamları

-cezalara bağlı gecikme zamları

3/2-b

Bölge İdare veya Danıştay nezdinde temyiz süresi veya karar düzeltme süresi geçmemiş veya temyiz veya karar düzeltme aşamasındaki alacaklardan son yargı aşamasında bozma kararı bulunanlar

- Vergilerin %50’si

- Yİ-ÜFE oranlı faiz

- vergilerin %50’si

- vergi cezaları, para cezalarının tümü

- gecikme zamları

-cezalara bağlı gecikme zamları

3/2-b

Bölge İdare veya Danıştay nezdinde temyiz süresi veya karar düzeltme süresi geçmemiş veya temyiz veya karar düzeltme aşamasındaki alacaklardan son yargı aşamasında tasdik/ tadilen tasdik/ onama kararı bulunanlar

- Vergilerin tamamı

- Yİ-ÜFE oranlı faiz

- vergi cezaları, para cezalarının tümü

- gecikme zamları

-cezalara bağlı gecikme zamları

3/3-a

Asla bağlı vergi cezaları ve para cezalarına ilişkin açılmış davalarda (Vergi aslı Kanunun yayımından önce ödenmişse)

-

- cezaların tamamı

- cezaların gecikme zamları

3/3-b

Dava süresi geçmemiş veya ilk derece yargı merciindeki asla bağlı olmayan vergi ve para cezaları

- Cezanın % 25’i

-cezanın % 75’i

-cezalara bağlı gecikme zamları

3/6

Aynı durumdaki iştirak, teşvik, yardım cezaları

3/5

Pişmanlıkla verilen beyannamelerde ödeme şartlarının ihlaline ve kendiliğinden verilen beyannamelere ilişkin kesilen vergi cezaları

3/3-b

Bölge İdare veya Danıştay nezdinde temyiz süresi veya karar düzeltme süresi geçmemiş veya temyiz veya karar düzeltme aşamasındaki asla bağlı olmayan vergi ve para cezalarından son yargı aşamasında terkin kararı bulunanlar

-Cezanın % 10’u

-cezanın % 90’ı

-cezalara bağlı gecikme zamları

3/6

Aynı durumdaki iştirak, teşvik, yardım cezaları

3/3-b

Bölge İdare veya Danıştay nezdinde temyiz süresi veya karar düzeltme süresi geçmemiş veya temyiz veya karar düzeltme aşamasındaki asla bağlı olmayan vergi ve para cezalarından son yargı aşamasında bozma/tasdik kararı bulunanlar

-Cezanın % 50’si

-cezanın % 50’si

-cezalara bağlı gecikme zamları

3/6

Aynı durumdaki iştirak, teşvik, yardım cezaları

3/4

Dava süresi geçmemiş veya ilk derece yargı merciindeki diğer para cezaları (trafik, askerlik,milletvekili seçimi, karayolları, vs)

- Cezanın %50’si

- cezanın %50’si

- fer’i alacaklar

3/4

Bölge İdare veya Danıştay nezdinde temyiz süresi veya karar düzeltme süresi geçmemiş veya temyiz veya karar düzeltme aşamasındaki diğer para cezalarından son yargı aşamasında terkin kararı bulunanlar

- Cezanın %20’si

- cezanın %80’si

- fer’i alacaklar

3/4

Bölge İdare veya Danıştay nezdinde temyiz süresi veya karar düzeltme süresi geçmemiş veya temyiz veya karar düzeltme aşamasındaki diğer para cezalarından son yargı aşamasında tasdik kararı bulunanlar

- Cezanın %50’si

- cezanın %50’si

- fer’i alacaklar

  1. Bu madde hükmünden yararlanmak için dava açılmaması, açılmış davalardan vazgeçilmesi şarttır. (md: 3/10)

2- Amme alacaklarının 30.06.2016 tarihinden önceki dönemlere ilişkin olması ve 19.08.2016 tarihi itibariyle ikmalen, re’sen, idarece yapılmış tarhiyatın bulunması gerekmektedir. (md: 1, 3/1)

  1. 2016 Ekim ayının sonuna kadar başvuruda bulunulmalıdır. (md:10/1-a)

  1. Amme alacakları tahsil dairelerine defaten veya 2016 Kasım ayından başlamak üzere ikişer aylık dönemler halinde azami 18 eşit taksitte ödenmelidir. (md: 10/1-b)

Başvuru ve ilk taksit ödeme sürelerini bir aya kadar uzatmaya Bakanlar Kurulu, uygulamaya ilişkin usul ve esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkili kılınmıştır. (md: 10/17,21)

  1. Taksitli ödeme tercihi halinde 6, 9, 12, 18 eşit taksit seçeneklerinden biri tercih edilmelidir. (md: 10/3-c)

  1. Taksitli ödeme tercihi halinde ödenecek tutar aşağıdaki katsayılarla çarpılarak belirlenir ve taksit sayısına bölünür. (md: 10/3-ç)

6 taksit için 1,045

9 taksit için 1,083

12 taksit için 1,105

18 taksit için 1,15

  1. Hesaplanan tutarın ilk taksit ödeme süresi içinde defaten ödenmesi halinde, bu tutara Kanunun yayımlandığı tarihten ödeme tarihine kadar geçen süre için faiz uygulanmaz, Yİ-ÜFE faiz uygulamasında %50 indirim yapılır. (md: 10/3-a, md:10/3-b)

  1. Maliye Bakanlığından mükelleflerce alınacak vergi iadelerinin, bu Kanun gereğince Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerine ödenmesi gereken amme alacaklarının taksit ödemelerine mahsubu mümkündür. (md: 10/5)

Çok zor durumda olmaksızın bir takvim yılında ikiden fazla taksitin aksatılması veya eksik ödenmesi halinde, her bir vergi türü için yapılandırılan borçların kalan taksitlerinin ödenmesi hakkı kaybedilir. Kanun ihlal edilmiş sayılır. (md: 10/6)

Bir takvim yılında en çok iki taksitin aksatılması ve aksayan taksit tutarının son taksiti izleyen ayın sonuna kadar 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesindeki gecikme zammıyla birlikte ödenmesi halinde Kanun ihlal edilmiş sayılmayacaktır. (md: 10/6)

  1. Bu maddeye göre ödeme şartlarını ihlal eden mükelleflerde, ilk tarhiyata göre belirlenen alacaklar takip edilecektir. En son yargı kararının tarhiyatın tasdikine ilişkin olması halinde, bu karar üzerine tahakkuk eden alacaklar takip edilir. (md: 3/11)

  1. Ödemenin %10’unu aşmamak şartıyla 5 TL’ye kadar eksik ödemeler Kanun ihlali sayılmayacaktır. (md: 10/7)

  1. Uygun görülmesi halinde Maliye Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı tahsil dairelerine kredi kartıyla ödeme yapılabilecektir. (md: 10/4)

Yorumlar (0) / Onay bekleyen (0)

Yorum Ekle