Cayd?r?c? ve sayg?n bir orduya sahip olmal?y?z

Son Güncelleme : 06 Temmuz 2019 11:07
Cayd?r?c? ve sayg?n bir orduya sahip olmal?y?z

Milli Savunma Bakan? Hulusi Akar, Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) mezuniyet törenine kat?ld?. Bakan Akar, “Vatan?m?z?n, milletimizin bekas? için etkin, cayd?r?c? ve sayg?n bir orduya sahip olmak tercih de?il, zorunluluktur” dedi.

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Mü?terek Harp Enstitüsü ve Harp Enstitüleri Komuta ve Kurmay E?itimi Mezuniyet Töreni'ne, Cumhurba?kan? Recep Tayyip Erdo?an, Milli Savunma Bakan? Hulusi Akar, Genelkurmay Ba?kan? Orgeneral Ya?ar Güler, Kuvvet Komutanlar?, Milli Savunma Bakan Yard?mc?s? Yunus Emre Karaosmano?lu, ve Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu kat?ld?. 

Türkiye'yi derinden etkileyen birçok geli?menin ya?and??? bu dönemde, Türk Silahl? Kuvvetlerinin terör örgütleri ba?ta olmak üzere güney s?n?rlar?nda Ege ve Do?u Akdeniz'de milletin egemenlik ve ba??ms?zl???na yönelecek her türlü tehdit ve tehlikeye kar?? mücadelesini sürdürdü?ünü aktaran Bakan Akar, milletin sevgisi, güveni ve duas?ndan ald?klar? kuvvetle 780 bin kilometrekare vatan topra??n?n 462 bin kilometrekare mavi vatan?n ve semalar?n?n güvenli?i ile vatanda?lar?n refah? için gece, gündüz, yaz, k??, demeden yurt içinde ve s?n?r ötesinde verilen mücadelenin son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar sürdürülece?inin alt?n? çizdi.
Türk Silahl? Kuvvetlerinin (TSK) yurt içinde ve s?n?r ötesinde icra etti?i tüm faaliyetlerin yan? s?ra ayn? zamanda NATO, AB, BM ve AG?T bünyesinde karargah, ö?renim, tatbikat ve operasyon görevlerini ba?ar?yla yerine getirdi?ini anlatan Bakan Akar, “1952 y?l?ndan itibaren sayg?n bir üyesi oldu?umuz NATO'nun tüm faaliyetlerine kat?l?m sa?lamak suretiyle bütün yükümlülüklerini yerine getiren Türk Silahl? Kuvvetleri, personelinin ba?ar?s?, sayg?nl??? ve etkinli?i ile ön plana ç?kmaktad?r" diye konu?tu. 

Türkiye'nin bekas? için etkin, cayd?r?c? ve sayg?n bir orduyla bugüne kadar oldu?u gibi bundan sonra da hem sahada hem de masada olmaya devam edeceklerini belirten Bakan Akar, "Vatan?m?z?n, milletimizin bekas? için etkin, cayd?r?c? ve sayg?n bir orduya sahip olmak tercih de?il, zorunluluktur. Bu anlay??la, reform niteli?indeki yeni askerlik sisteminden savunma sanayine kadar geni? bir yelpazede sürdürdü?ümüz çal??malar tüm h?z?yla devam etmektedir. Bu kapsamda Cumhurba?kan? Recep Tayyip Erdo?an'?n destek ve te?vikiyle yüzde 70'lere varan yerli ve milli savunma sanayimizin ürettikleri ve yurt d???ndan ald?klar?m?z dahil, envantere giren yeni harp silah ve araçlar?, Türk Silahl? Kuvvetlerinin karada, denizde ve havada etkinli?ini ve cayd?r?c?l???n? her geçen gün artt?rmaktad?r" ifadelerini aktard?. 

Bir ordunun üstün silah teknolojisine sahip olmas?n?n gereklili?ine de?inen ancak yeterli olmad???n? bildire Bakan Akar, "Araçlar?m?z, silahlar?m?z ne kadar modern olursa olsun, bunlar? kullanacak olan insand?r. Dolay?s?yla bu teknolojiyi kullanabilecek, ordumuzu sevk ve idare edebilecek lider personelin yeti?tirilmesi de son derece önemlidir. Zira, sava?lar?, iyi e?itilmi? komutanlar ve iyi e?itilmi? askerler kazan?r" diye konu?tu.
Bir kurmay?n inisiyatif kullanman?n, maksad? de?i?tirmeden gerekti?inde yöntemi, de?i?tirmek oldu?unu bilen ve inisiyatif almaktan çekinmeyen, direkt maksada giden, muhakeme, plan ve icra kabiliyeti yüksek, ciddiyet, samimiyet, diyalog ve koordinasyon içerisinde çal??ma al??kanl??? kazanm?? bir subay oldu?undan bahseden Bakan Akar, bilginin radyoaktif madde gibi yar? ömrü oldu?unu bilen subay?n, askeri alandaki bilgi ve tecrübelerine yapay zeka, robotik teknolojiler, siber fiziksel sistemler ve nesnelerin interneti gibi bilimsel, teknolojik geli?meleri de entegre ederek standart ve bilgi düzeyini daima yükseltme gayreti içinde oldu?unu belirtti. 

Bu kapsamda mezun olan kurmay subaylar?n ald?klar? e?itimler do?rultusunda kutsal vatan topraklar?n?n bütünlü?ü ve güvenli?i ile milletin egemenlik ve ba??ms?zl??? u?runa, her türlü tehdit ve tehlikeye kar?? "ölürsem ?ehit, kal?rsam gazi” anlay??? içinde inanç ve kararl?l?kla mücadele edeceklerine inançlar?n?n tam oldu?unu belirten Bakan Akar, "Subaylar?n milli, manevi ve mesleki de?erlere sahip olarak görevlerini üstün bir ba?ar?yla yerine getireceklerine ve aziz milletimizin güvenine lay?k olacaklar?na yürekten inan?yorum.Unutulmamal?d?r ki, 'en büyük takdir güvenilmek, en büyük ba?ar? bu güvene lay?k olmakt?r" dedi. 

Bakan Akar, ayn? zamanda 11 dost, karde? ve müttefik ülkeden gelen 18 misafir askeri personeli de, mezun ederek ülkelerine u?urlad?klar?n? dile getiren ve misafir personelin, üstlenece?i vazifelerde elde edecekleri ba?ar?lar?n kendilerine gurur verece?ini, sa?l?k ve ba?ar? haberlerinin de kendilerini mutlu edece?ini kaydetti. Bakan Akar, TSK'n?n binlerce y?ll?k ?anl? tarihten süzülüp gelen köklü gelenekleri, milli, manevi ve mesleki de?erleriyle Anayasa çerçevesinde, yasalar do?rultusunda, milletinin emrinde ve görevinin ba??nda oldu?unu vurgulad?. 

Törende Milli Savunma Üniversitesi Mü?terek Harp Enstitüsü ve Harp Enstitüleri Komuta ve Kurmay E?itiminde dereceye girenlere, Cumhurba?kan? Recep Tayyip Erdo?an, Milli Savunma Bakan? Hulusi Akar ve Genelkurmay Ba?kan? Orgeneral Ya?ar Güler diplomalar?n? verdi. 

Yorumlar (2) / Onay bekleyen (0)

Yorum Ekle

Kerim

07 Temmuz 2019 08:28
Türkiye diye bir ülkemi kald?.atatürk yoksa türkiyede yok.atan?n köylüyle çekilmi? foyo?raf?n? bile fetöye ba?layabilrcek kadar ?erefsizle?en yeni ülkenin ad? asla türkiye olamaz

Halil Toksöz

07 Temmuz 2019 01:32
?imdiye kadar cayd?r?c? ve sayg?n de?il miydi? Orduya dü?manlar?m?z?n bile yapam?yaca?? kötülükleri yap?n, arkadan b?çaklay?n, sonra da önceden tenkit etti?iniz paral? orduyu kurup, milli orduyu paral? ordu yap?n, ve de cayd?r?c?l?ktan sayg?nl?ktan konu?un. Birazc?k utanma olsun insanda , ba?ka bir ?ey söylemeye ahlak?m müsade etmiyor?!
konya bayan escort eskisehir bayan escort samsun bayan escort aydin bayan escort gaziantep bayan escort